วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย335337 23370 -337342
ระดับประถมศึกษา767748 -19750 20 -750744
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น404041 10 -4142
รวม1,1421,125 -171,128 30 -11281,128