วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย4,3104,582 2724,735 1530 -47355,215
ระดับประถมศึกษา13,76013,673 -8713,643 -300 -1364313,753
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น603585 -18644 590 -644730
รวม18,67318,840 16719,022 1820 -1902219,698
ห้องเรียน1,1421,125 -171,128 30 -11281,128