โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice) 5 โรงเรียน
10โรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team” ปี 2563
11โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 (สพฐ.)
12โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 (สพฐ.)
13โรงเรียนที่เข้าโครงการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รุ่นที่ 1 และ 2
14โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
15โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย เครือข่าย
16โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563
17โรงเรียนของรัฐ/ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
18โรงเรียนใช้ชุดแผนการจัดการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพฯ
19โรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
2โรงเรียนระบบสองภาษา (English Billingnal Educution) 8 โรงเรียน
20โรงเรียนในโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม
21โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 115 โรงเรียน
2222
3โรงเรียนโครงการศูนย์ (Peer Primary) 4 โรงเรียน
4โรงเรียนในโครงการเรียนรู้ทั้งระบบเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้อง ศตวรรษที่ 21 10 โรงเรียน
5โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 14 โรงเรียน
6โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 โรงเรียน
7โรงเรียนกองทุนการศึกษา 1 โรงเรียน
8โรงเรียนวิถีพุทธ 16 โรงเรียน
9โรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2553 10 โรงเรียน