โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือโคกโพธิ์
940200203000391094300039 บ้านคลองช้าง นาเกตุโคกโพธิ์
940201013000991094300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอมายอ
940201433001541094300154 บ้านประจัน ประจันยะรัง
940201533001311094300131 บ้านระแว้ง ระแว้งยะรัง
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลาน