โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940201643003221094300322 บ้านวังกว้าง ป่าไร่แม่ลาน