โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice)
2โรงเรียนระบบสองภาษา (English Billingnal Educution)
21โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD