โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice)
21โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD