โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice)
21โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD
3โรงเรียนโครงการศูนย์ (Peer Primary)
9โรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2553