โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice)
2โรงเรียนระบบสองภาษา (English Billingnal Educution)
21โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD
4โรงเรียนในโครงการเรียนรู้ทั้งระบบเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้อง ศตวรรษที่ 21
6โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
9โรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2553