ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตุปะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200023000511094300051
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตุปะ
ชื่อ (อังกฤษ)TUPA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนโนรี
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.696984811
Longitude
101.1808201
Tabe 3
Tab 5