ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านควนลังงา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200113000671094300067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนลังงา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUANLANGA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายขาว
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.680558828
Longitude
101.0911455
Tabe 3
Tab 5