ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14591
อนุบาล 274111
อนุบาล 355101
รวม161430 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1711181
ประถมศึกษาปีที่ 257121
ประถมศึกษาปีที่ 392111
ประถมศึกษาปีที่ 49-91
ประถมศึกษาปีที่ 5611171
ประถมศึกษาปีที่ 65381
รวม413475 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5748105 9