ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 149131
อนุบาล 292111
อนุบาล 338111
รวม161935 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 159141
ประถมศึกษาปีที่ 274111
ประถมศึกษาปีที่ 3613191
ประถมศึกษาปีที่ 474111
ประถมศึกษาปีที่ 52461
ประถมศึกษาปีที่ 656111
รวม324072 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

4859107 9