ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 155101
อนุบาล 25381
อนุบาล 31561
รวม111324 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12681
ประถมศึกษาปีที่ 23581
ประถมศึกษาปีที่ 36391
ประถมศึกษาปีที่ 465111
ประถมศึกษาปีที่ 53471
ประถมศึกษาปีที่ 647111
รวม243054 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14371
มัธยมศึกษาปีที่ 25271
มัธยมศึกษาปีที่ 373101
รวม16824 3

รวมทั้งสิ้น

5151102 12