ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2169251
อนุบาล 3710171
รวม231942 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1118191
ประถมศึกษาปีที่ 2814221
ประถมศึกษาปีที่ 388161
ประถมศึกษาปีที่ 4916251
ประถมศึกษาปีที่ 51610261
ประถมศึกษาปีที่ 61015251
รวม6271133 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8590175 8