ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 188161
อนุบาล 275121
อนุบาล 394131
รวม241741 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11312251
ประถมศึกษาปีที่ 295141
ประถมศึกษาปีที่ 375121
ประถมศึกษาปีที่ 41010201
ประถมศึกษาปีที่ 5109191
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม5446100 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7863141 9