ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 187151
อนุบาล 2710171
อนุบาล 36171
รวม211839 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1109191
ประถมศึกษาปีที่ 267131
ประถมศึกษาปีที่ 3710171
ประถมศึกษาปีที่ 477141
ประถมศึกษาปีที่ 586141
ประถมศึกษาปีที่ 6910191
รวม474996 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6867135 9