ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1-551
อนุบาล 22351
อนุบาล 3-551
รวม21315 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 146101
ประถมศึกษาปีที่ 22571
ประถมศึกษาปีที่ 33471
ประถมศึกษาปีที่ 42351
ประถมศึกษาปีที่ 55381
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวม182543 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

203858 9