ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2810181
อนุบาล 397161
รวม171734 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1911201
ประถมศึกษาปีที่ 21311241
ประถมศึกษาปีที่ 3159241
ประถมศึกษาปีที่ 41113241
ประถมศึกษาปีที่ 5109191
ประถมศึกษาปีที่ 679161
รวม6562127 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1348421
มัธยมศึกษาปีที่ 22026462
มัธยมศึกษาปีที่ 32720472
รวม8154135 5

รวมทั้งสิ้น

163133296 13