ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1106161
อนุบาล 21112231
อนุบาล 3810181
รวม292857 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1107171
ประถมศึกษาปีที่ 238111
ประถมศึกษาปีที่ 3914231
ประถมศึกษาปีที่ 4712191
ประถมศึกษาปีที่ 5107171
ประถมศึกษาปีที่ 6178251
รวม5656112 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

8584169 9