ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 285131
อนุบาล 367131
รวม141226 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1133161
ประถมศึกษาปีที่ 2711181
ประถมศึกษาปีที่ 31451
ประถมศึกษาปีที่ 45271
ประถมศึกษาปีที่ 5114151
ประถมศึกษาปีที่ 687151
รวม453176 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5943102 8