ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 16391
อนุบาล 247111
อนุบาล 34371
รวม141327 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 177141
ประถมศึกษาปีที่ 265111
ประถมศึกษาปีที่ 33471
ประถมศึกษาปีที่ 495141
ประถมศึกษาปีที่ 557121
ประถมศึกษาปีที่ 63691
รวม333467 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

474794 9