ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22681
อนุบาล 33471
รวม51015 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15271
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 35491
ประถมศึกษาปีที่ 41561
ประถมศึกษาปีที่ 53141
ประถมศึกษาปีที่ 65-51
รวม211334 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

262349 8