ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 146101
อนุบาล 2510151
อนุบาล 34591
รวม132134 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 187151
ประถมศึกษาปีที่ 268141
ประถมศึกษาปีที่ 3105151
ประถมศึกษาปีที่ 494131
ประถมศึกษาปีที่ 5105151
ประถมศึกษาปีที่ 61011211
รวม534093 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6661127 9