ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 184121
อนุบาล 299181
อนุบาล 368141
รวม232144 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14591
ประถมศึกษาปีที่ 2117181
ประถมศึกษาปีที่ 368141
ประถมศึกษาปีที่ 41110211
ประถมศึกษาปีที่ 5114151
ประถมศึกษาปีที่ 675121
รวม503989 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7360133 9