ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 189171
อนุบาล 21210221
อนุบาล 3510151
รวม252954 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11913321
ประถมศึกษาปีที่ 21315281
ประถมศึกษาปีที่ 31315281
ประถมศึกษาปีที่ 4119201
ประถมศึกษาปีที่ 51319321
ประถมศึกษาปีที่ 61617331
รวม8588173 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11313261
มัธยมศึกษาปีที่ 26171
มัธยมศึกษาปีที่ 36171
รวม251540 3

รวมทั้งสิ้น

135132267 12