ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1811191
อนุบาล 2126181
อนุบาล 387151
รวม282452 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1155201
ประถมศึกษาปีที่ 2811191
ประถมศึกษาปีที่ 3156211
ประถมศึกษาปีที่ 494131
ประถมศึกษาปีที่ 5168241
ประถมศึกษาปีที่ 6133161
รวม7637113 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10461165 9