ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13471
อนุบาล 23141
อนุบาล 35271
รวม11718 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12241
ประถมศึกษาปีที่ 21231
ประถมศึกษาปีที่ 32351
ประถมศึกษาปีที่ 41231
ประถมศึกษาปีที่ 55271
ประถมศึกษาปีที่ 64371
รวม151429 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

262147 9