ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14261
อนุบาล 24261
อนุบาล 35491
รวม13821 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 165111
ประถมศึกษาปีที่ 25271
ประถมศึกษาปีที่ 35381
ประถมศึกษาปีที่ 473101
ประถมศึกษาปีที่ 56281
ประถมศึกษาปีที่ 65271
รวม341751 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

472572 9