ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23-31
อนุบาล 31231
รวม426 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 155101
ประถมศึกษาปีที่ 288161
ประถมศึกษาปีที่ 386141
ประถมศึกษาปีที่ 4105151
ประถมศึกษาปีที่ 566121
ประถมศึกษาปีที่ 61011211
รวม474188 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

514394 8