ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1117181
อนุบาล 275121
อนุบาล 33691
รวม211839 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1147211
ประถมศึกษาปีที่ 2127191
ประถมศึกษาปีที่ 3158231
ประถมศึกษาปีที่ 41013231
ประถมศึกษาปีที่ 51612281
ประถมศึกษาปีที่ 638111
รวม7055125 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

9173164 9