ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14591
อนุบาล 24371
อนุบาล 33361
รวม111122 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 164101
ประถมศึกษาปีที่ 259141
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 41341
ประถมศึกษาปีที่ 55271
ประถมศึกษาปีที่ 64261
รวม252449 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

363571 9