ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13251
อนุบาล 22681
อนุบาล 32351
รวม71118 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 182101
ประถมศึกษาปีที่ 257121
ประถมศึกษาปีที่ 364101
ประถมศึกษาปีที่ 42681
ประถมศึกษาปีที่ 575121
ประถมศึกษาปีที่ 666121
รวม343064 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

414182 9