ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13471
อนุบาล 23471
อนุบาล 34261
รวม101020 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13361
ประถมศึกษาปีที่ 266121
ประถมศึกษาปีที่ 34371
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 55381
ประถมศึกษาปีที่ 65491
รวม282351 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

383371 9