ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 25161
อนุบาล 32461
รวม7512 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 188161
ประถมศึกษาปีที่ 24371
ประถมศึกษาปีที่ 384121
ประถมศึกษาปีที่ 496151
ประถมศึกษาปีที่ 567131
ประถมศึกษาปีที่ 6102121
รวม453075 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

523587 8