ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12351
อนุบาล 256111
อนุบาล 33361
รวม101222 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16281
ประถมศึกษาปีที่ 292111
ประถมศึกษาปีที่ 358131
ประถมศึกษาปีที่ 474111
ประถมศึกษาปีที่ 56391
ประถมศึกษาปีที่ 666121
รวม392564 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

493786 9