ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13581
อนุบาล 25491
อนุบาล 32351
รวม101222 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11210221
ประถมศึกษาปีที่ 21110211
ประถมศึกษาปีที่ 3510151
ประถมศึกษาปีที่ 4144181
ประถมศึกษาปีที่ 55161
ประถมศึกษาปีที่ 664101
รวม533992 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6351114 9