ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 173101
อนุบาล 265111
อนุบาล 3101111
รวม23932 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 188161
ประถมศึกษาปีที่ 287151
ประถมศึกษาปีที่ 3910191
ประถมศึกษาปีที่ 495141
ประถมศึกษาปีที่ 567131
ประถมศึกษาปีที่ 684121
รวม484189 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7150121 9