ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 164101
อนุบาล 25381
อนุบาล 35381
รวม161026 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 16391
ประถมศึกษาปีที่ 22461
ประถมศึกษาปีที่ 373101
ประถมศึกษาปีที่ 456111
ประถมศึกษาปีที่ 547111
ประถมศึกษาปีที่ 656111
รวม292958 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

453984 9