ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 13141
อนุบาล 22241
อนุบาล 31451
รวม6713 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 15381
ประถมศึกษาปีที่ 23251
ประถมศึกษาปีที่ 375121
ประถมศึกษาปีที่ 4114151
ประถมศึกษาปีที่ 546101
ประถมศึกษาปีที่ 666121
รวม362662 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

423375 9