ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 195141
อนุบาล 284121
อนุบาล 337101
รวม201636 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11511261
ประถมศึกษาปีที่ 2714211
ประถมศึกษาปีที่ 366121
ประถมศึกษาปีที่ 4610161
ประถมศึกษาปีที่ 598171
ประถมศึกษาปีที่ 696151
รวม5255107 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7271143 9