ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12-21
อนุบาล 229111
อนุบาล 33581
รวม71421 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13471
ประถมศึกษาปีที่ 259141
ประถมศึกษาปีที่ 385131
ประถมศึกษาปีที่ 45491
ประถมศึกษาปีที่ 575121
ประถมศึกษาปีที่ 6613191
รวม344074 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

415495 9