ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 179161
อนุบาล 296151
อนุบาล 389171
รวม242448 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1118191
ประถมศึกษาปีที่ 2412161
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 4126181
ประถมศึกษาปีที่ 566121
ประถมศึกษาปีที่ 666121
รวม454388 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6967136 9