ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 34591
รวม459 1
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 196151
ประถมศึกษาปีที่ 2410141
ประถมศึกษาปีที่ 3713201
ประถมศึกษาปีที่ 485131
ประถมศึกษาปีที่ 575121
ประถมศึกษาปีที่ 6105151
รวม454489 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

494998 7