ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 17291
อนุบาล 285131
อนุบาล 3105151
รวม251237 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1116171
ประถมศึกษาปีที่ 269151
ประถมศึกษาปีที่ 397161
ประถมศึกษาปีที่ 484121
ประถมศึกษาปีที่ 574111
ประถมศึกษาปีที่ 6105151
รวม513586 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7647123 9