ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 156111
อนุบาล 2116171
อนุบาล 387151
รวม241943 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1810181
ประถมศึกษาปีที่ 266121
ประถมศึกษาปีที่ 3914231
ประถมศึกษาปีที่ 487151
ประถมศึกษาปีที่ 51317301
ประถมศึกษาปีที่ 6119201
รวม5563118 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1812201
มัธยมศึกษาปีที่ 297161
มัธยมศึกษาปีที่ 3186241
รวม352560 3

รวมทั้งสิ้น

114107221 12