ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1915241
อนุบาล 265111
อนุบาล 357121
รวม202747 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 188161
ประถมศึกษาปีที่ 2134171
ประถมศึกษาปีที่ 3510151
ประถมศึกษาปีที่ 41112231
ประถมศึกษาปีที่ 5135181
ประถมศึกษาปีที่ 669151
รวม5648104 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7675151 9