ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 278151
อนุบาล 396151
รวม161430 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11212241
ประถมศึกษาปีที่ 22312351
ประถมศึกษาปีที่ 31410241
ประถมศึกษาปีที่ 41012221
ประถมศึกษาปีที่ 51013231
ประถมศึกษาปีที่ 61716331
รวม8675161 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

10289191 8