ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 179161
อนุบาล 2610161
อนุบาล 348121
รวม172744 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1118191
ประถมศึกษาปีที่ 286141
ประถมศึกษาปีที่ 388161
ประถมศึกษาปีที่ 468141
ประถมศึกษาปีที่ 567131
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม444286 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6169130 9