ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1127191
อนุบาล 21318311
อนุบาล 31011211
รวม353671 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 14481
ประถมศึกษาปีที่ 2106161
ประถมศึกษาปีที่ 397161
ประถมศึกษาปีที่ 4136191
ประถมศึกษาปีที่ 53691
ประถมศึกษาปีที่ 655101
รวม443478 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7970149 9